logo mobiel

Van Mierlo Bouwfysisch Ingenieursbureau, gevestigd aan Witvrouwenbergweg 8i 5711 CN Someren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.pvanmierlo.nl

Witvrouwenbergweg 8i

5711 CN Someren

(06) - 53912111

Ing. P.P.J. van Mierlo is de Functionaris Gegevensbescherming van Van Mierlo Bouwfysisch Ingenieursbureau hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken :

Van Mierlo Bouwfysisch Ingenieursbureau verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht dhr./Mevr.
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie, telefonisch en/of vergunningstukken
 • Locatiegegevens van uw bedrijf (inrichting)
 • Gegevens over uw activiteiten van uw inrichting benodigd voor een vergunningaanvraag en/of (uw) gevraagd advies
 • Bankrekeningnummer (verkregen door uw betaalde facturen)
 • Uitgangspunten en diversen bedrijfsgegevens vermeld in een rapportage met bijlagen benodigd voor vergunningaanvraag of andere vergunningstukken welke openbaar ter inzage kunnen liggen bij bevoegd gezag (gemeente enz.)         

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Van Mierlo Bouwfysisch Ingenieursbureau verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Van Mierlo Bouwfysisch Ingenieursbureau verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens in opdracht uitgevoerd die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en vervolgens dienen alle benodigde gegevens (volledige dossier) minimaal 7 jaren bewaart te worden conform regelgeving van de belastingdienst. 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Van Mierlo Bouwfysisch Ingenieursbureau neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Mierlo Bouwfysisch Ingenieursbureau) tussen zit. Van Mierlo Bouwfysisch Ingenieursbureau gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemenen :

 • BINK software (overgenomen door raadgevend ingenieursbureau DGMR te Den Haag : Rekensoftware voor de bepaling van de energieprestatie van zowel woningbouw als utiliteitsbouw;
 • Raadgevend ingenieursbureau DGMR te Den Haag : Rekensoftware voor het opstellen van diversen geluid rekenmodellen : GEO industrielawaai, wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai, vliegverkeerslawaai, geluidwering gevels van gebouwen en in opdracht van van Mierlo Bouwfysisch Ingenieursbureau de ontwikkeling van een Rekensheet voor schietgeluid door raadgevend Ingenieursbureau DGMR Den Haag conform bijlage 9 van het Activiteitenbesluit. Ook DGMR GEO rekensoftware voor gesloten kogelbanen conform bijlage 7 van het activiteitenbesluit;
 • Ook zelfgemaakte rekensheets (hulp programma’ s) voor de invoer (ondersteuning) van bovengenoemde rekensoftware en de bepaling van o.a nagalmberekeningen (akoestiek) van besloten ruimten of andere bouwfysische berekeningen.

BELANGRIJK:

Het door Van Mierlo Bouwfysisch Ingenieursbureau gemaakte rekenmodel d.m.v. van bovengenoemde en/of toe te passen rekensoftware blijft EIGENDOM EN IN BEZIT van VAN MIERLO BOUWFYSISCH INGENIEURSBUREAU, ook na beëindiging of afronding van de opdracht. Het betreft het origineel DGMR (GEO)rekenmodel en/of rekensheets (Excel) of andere bijbehorende originele geluidberekeningen in welke vorm dan ook, welke dus NIET aan de opdrachtgever en/of aan een derden (partij) of controlerende instantie gekopieerd en/of afgegeven worden in welke vorm dan ook. Dit is  overeenkomstig onze leveringsvoorwaarden van Van Mierlo Bouwfysisch Ingenieursbureau (De Nieuwe Regeling DNR) omdat bij verkeerd gebruik van het desbetreffende rekenmodel door derden, van Mierlo bouwfysisch ingenieursbureau verantwoordelijk is. Hiervoor wordt verwezen naar onderstaand “Delen van persoonsgegevens met derden“  

Alle uitgangspunten en benodigde bedrijfsgegevens van de desbetreffende inrichting worden in een (eind)rapportage verwerkt met bijbehorende berekeningsresultaten in bijlage(n) toegevoegd en in digitale vorm (pdf formaat) naar de opdrachtgever per mail verzonden. Tevens wordt het originele rapport per post naar de opdrachtgever verzonden. Indien van toepassing wordt pas na schriftelijke toestemming per mail van de opdrachtgever het digitale rapport in pdf formaat naar een derden partij verzonden.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Van Mierlo Bouwfysisch Ingenieursbureau bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Alle persoonsgegevens, adressen, bedrijfsgegevens, rapporten, originele rekenmodellen, rekensheets, inkomende mails en verzonden mails worden bewaard met een minimum van 7 jaren (wettelijk gestelde termijn door belastingdienst met een maximum van 10 jaren (vergunningsduur)

Delen van persoonsgegevens met derden:

Van Mierlo Bouwfysisch Ingenieursbureau verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Mierlo Bouwfysisch Ingenieursbureau blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Van Mierlo Bouwfysisch Ingenieursbureau gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Van Mierlo Bouwfysisch Ingenieursbureau gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we onze website op basis van deze informatie kunnen optimaliseren. 

U stemt met uw bezoek aan onze website automatisch in voor het gebruik van deze cookies. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, verzoek om correctie en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Mierlo Bouwfysisch Ingenieursbureau en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Van Mierlo Bouwfysisch Ingenieursbureau wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Van Mierlo Bouwfysisch Ingenieursbureau neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.